top of page

obchodni podminky.

1. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název:  Katdot Design s.r.o.

Zodpovědný vedoucí: Kateřina Sochorová

Sídlo: Pickova 1493/7, Praha 5, 15000

IČ: 01658867, DIČ: CZ01658867

Telefon: 737347358

Email: info@katdot.com

Kontaktní adresa: Italská 47, Praha 2

         

                                          

2. Informace

                      

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, která nastala na straně prodávajícího a která by znamenala, že zboží je prodávané za nepřiměřeně nízkou nebo nepřiměřeně vysokou cenu. Ceny jsou včetně všech poplatků a nákladů na doručení zboží po ČR. O ceně dopravy do zahraničí je zákazník informován před odesláním zásilky.

 

Informace o zboží, které je prodáváno v rámci e-shopu, jeho označení a popis, jeho vlastností se nachází v rámci webových stránek e-shopu u jednotlivých složek prodávaného zboží.

 

Informace o cenách zboží, které je prodáváno v rámci e-shopu, jsou uvedeny u jednotlivého zboží. Cena není stanovena žádným výpočtem a je stanovena volným obchodním uvážením prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží nejsou připočítávány žádné další daně. Zároveň k cenám nejsou připočítávány další poplatky, kromě těch, které jsou výslovně stanoveny v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Za zboží se platí dobírkou, a to buď hotově nebo platební kartou. Ve vyjmečných případech lze dohodnout platbu převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol bude upřesněno emailem.       

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

               

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

               

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

               

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.   

 

 

3. Doručování zboží

 

Zboží prodávané v našem e-shopu je ručně dělané. Některé šperky jsou sestavovány z více komponentů, nakupovaných v zahraničí. Každý šperk je originál, který se začne vyrábět až po specifikaci zakázky kupujícím. Z těchto důvodů není možné předem garantovat jednotnou  dodací lhůtu.

 

Po obdržení objednávky a upřesnění všech detailů pro výrobu, je kupující informován o termínu dodání. Pokud dojde ke změně oproti dohodě, je kupující informován o novém termínu dodání.  

   

 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do termínu stanoveného při potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

      

         

Doklady ke zboží, tj. účtenka o zaplacení (daňový doklad) a případné certifikáty, odešle prodávající kupujícímu se zbožím.

               

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

               

Pro doručení se používá společnost PPL. Cenu za dopravu po ČR hradí prodávající.  

 

Výše uvedené údaje se považují za údaje o jednotlivých technických krocích k uzavření smlouvy.

 

  

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

               

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

               

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

               

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

               

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Pro odstoupení smlouvy je možné využít formulář, jehož obsah se zobrazí kliknutím zde.

 

 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

               

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

               

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

               

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

               

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

               

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

               

 

               

Zákonná práva z vad

               

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.               

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

               

                • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním  chybějící věci;

                • bezplatné odstranění vady opravou;

                • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

                • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

               

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

               

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

               

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

               

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.           

 

   

6. Vyřízení reklamace

                                               

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamace se posílají elektronicky na adresu info@katdot.com. Zákazník by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Reklamaci zároveň lze uplatnit písemně (v listinné podobě), a to zasláním přípisu na sídlo prodávajícího. Spotřebitel v takovémto případě může odeslat prodávajícímu reklamaci formou doporučeného odpisu, kde uvede své identifikační údaje, datum uskutečnění objednávky, popis zboží a popis vad zboží, které reklamuje.

               

               

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

               

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

               

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

               

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

               

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

               

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

               

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

               

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Formulář pro vyřízení reklamace naleznete zde.

 

                       

7. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

               

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

  

 

8. Řešení sporů

                                               

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

               

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

               

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).          

 

     

9. Pokyny pro správné používání a ošetřování šperku

 

Šperky a voda – šperky chraňte před kontaktem s vodou. Koupání ve sladké i slané vodě se nedoporučuje. Šperk se tímto opotřebuje a pozlacení se rychleji ošoupe.

 

Šperky a chemikálie – šperky chraňte před kontaktem s chemikáliemi (parfémy, lak na vlasy, krémy, apod.), poškozují Vaše šperky.

Čištění – opláchněte šperky jemným tekutým mýdlem a ihned osušte měkkým hadříkem. Zlato i stříbro může časem oxidovat díky pH Vaší pokožky. Může změnit barvu. Šperky se časem opotřebují.

Šperk přineste k nám - první čištění je od nás zdarma jako dárek.

 

Šperky uchovávejte v původní krabičce. Šperky jsou jemné a pokud je více šperků na sobě, může dojít k poškrábání.

 

Diamanty a přírodní polodrahokamy – zabraňte nárazům na tvrdý povrch. Mohou prasknout.

 

Zlato a stříbro – používáme nejvyšší kvalitu. Zlato je 14K 585/1000 a stříbro 925/1000. Jsou to slitiny, aby se zvýšila pevnost. Bílé zlato a stříbro je třeba pokrýt vrstvou Rhodia pro získání typického světlého odstínu. Vrstva se časem nošením i vlivem jiných faktorů (viz body výše uvedené) setře a je třeba znovu pokrýt Rhodiem.

Přineste šperk, prosím, zpět k nám.

První rhodiování je zdarma jako dárek.

 

Reklamace šperků způsobené nesprávným používáním (viz voda, chemikálie, slaná voda, apod.) a nedodržováním pokynů se nepřijímají.

OPRAVA ŠPERKU

náhrdelník    300 Kč     

náramek      300 Kč     

prsten          200 Kč     

přívěšek       100 Kč

cena zahrnuje i čištění a leštění     

RHODIOVÁNÍ A ZLACENÍ

šperku     35 Kč/1 gram      

řetízku     35 Kč/1 gram 

EXPRESS OPRAVY

za kus     500 Kč              

 

DOPRAVA PPL

ČR 170 Kč        

Slovensko 330 Kč

 

10. Ostatní

                                               

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

               

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Prodávajícímu nemá ke sdělení žádné údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření. Prodávající činí běžná technická opatření.

 

Prodávající nemá ke sdělení žádné údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem.

 

Prodávající neúčtuje kupujícímu žádné další prostředky na komunikaci na dálku, přičemž uvedené náklady jsou plně obsažené v ceně.

 

Prodávající uchovává údaje o objednávkách spotřebitelů, jež byly ze strany prodávajícího řádně potvrzeny a umožní spotřebiteli nahlédnutí do těchto údajů. Vzhledem k tomu, že písemné vyhotovení smlouvy se nepodepisuje, stejnopis písemného vyhotovení se neuchovává.

 

Smluvní vztah lze uzavřít v jazyce českém.

 

Prodávající uvádí, že spotřebitel může formou e-mailu, který zašle na info@katdot.com opravit jakékoliv nesprávnosti ve své objednávky, a to okamžiku, kdy prodávající objednávku spotřebiteli potvrdí.

 

Prodávající není vázán žádnými kodexy chování.

 

               

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

               

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

               

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

               

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

 

Název: Katdot Design s.r.o.

Sídlo: Pickova 1493/7, Praha 5

IČ: 01658867, DIČ: CZ01658867

Zapsaná:

Telefon: 724185646

Email:  info@katdot.com

Kontaktní adresa: V Kotcích 2, Praha 1

Provozní doba: 9:00 - 18:00                           

                           

 

bottom of page